• spoekenboompje.jpg
  • schapendrift.jpg
  • passiebloem.jpg
  • elspeetleger.jpg
  • elspeet01.jpg
  • elspeet-busstation.jpg
  • dezwaan.jpg
  • centrum.jpg

Disclaimer

Akkoordverklaring
Het openen en doorbladeren (“browsen”) van de website van elspeethistorie.nl of het gebruiken en/of downloaden van informatie van voornoemde website betekent dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven Gebruiksvoorwaarden.

Doel van de website
Alle informatie en materialen, met inbegrip van doch niet beperkt tot software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, iconen of html-code, (de “content”) die zich op de website van elspeethistorie.nl bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geinterpreteerd als een commerciele aanbieding, een licentie of een advies-, vertrouwens- of professionele relatie tussen u en elspeethistorie.nl. De content van deze site is informatief van aard.

Links naar websites van derden
Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat de elspeethistorie.nl de gelinkte sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites een logo van elspeethistorie.nl, aangezien elspeethistorie.nl geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan elspeethistorie.nl niet verantwoordelijk worden gesteld voor de Content van gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden.

Intellectueel eigendom
Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van elspeethistorie.nl. De content op deze website, wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijft eigendom van elspeethistorie.nl of derden.

Hergebruik van informatie van deze website staat daarentegen geheel vrij, mits bronvermelding.

Garantie en aansprakelijkheid
De content op de website van elspeethistorie.nl wordt verstrekt “as is” en zonder enige garantie, zulks voor zover toegestaan ingevolge toepasselijke wetgeving. Hoewel elspeethistorie.nl redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare content via de website van elspeethistorie.nl te verstrekken, garandeert elspeethistorie.nl niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies, virussen, worms, Trojaanse paarden en dergelijke of dat de content op deze website zich leent voor uw specifieke gebruik of up-to-date is, en elspeethistorie.nl behoudt zich het recht voor de content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. elspeethistorie.nl geeft geen enkele garantie voor enig resultaat verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van de content op deze website. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

elspeethistorie.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de content op deze site of een gelinkte site.

elspeethistorie.nl is op geen enkele wijze financieel aansprakelijkheid voor directe schade als gevolg van of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik of het als uitgangspunt gebruiken van de content op deze site of een gelinkte site.

Gebruikersreacties
elspeethistorie.nl is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar de website van elspeethistorie.nl stuurt te controleren. U garandeert dat alle informatie, materialen (onder de term “materialen” worden begrepen alle projecten, bestanden of andere aanhangsels die naar ons worden verzonden) en reacties anders dan persoonsgegevens die u via de website naar elspeethistorie.nl verstuurt geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wet. Dergelijke informatie, materialen of reacties zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Door het inzenden van informatie, materialen of reacties geeft u elspeethistorie.nl een onbeperkte en onherroepelijke licentie dergelijke informatie, materialen of reacties, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeën, concepten en knowhow, te gebruiken, uit te voeren, af te beelden, aan te passen en te verzenden. elspeethistorie.nl behoudt zich het recht voor dergelijke informatie, materialen of reacties te gebruiken op iedere door elspeethistorie.nl wenselijk geachte wijze.

Toepasselijk recht – Scheidbaarheid
Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Ingeval een bepaling van de gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.

Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden
elspeethistorie.nl behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.

A World waiting to be explored