• spoekenboompje.jpg
  • schapendrift.jpg
  • passiebloem.jpg
  • elspeetleger.jpg
  • elspeet01.jpg
  • elspeet-busstation.jpg
  • dezwaan.jpg
  • centrum.jpg

Toekomst oorlogsmonument na bijna 200 dagen beraad bekend.

5 5 2014MonumentOorlogsmonument Elspeet Centrum

In het voorjaar zijn door het team Elspeet Historie ruim 700 handtekeningen verzameld voor behoudt van het oorlogsmonument in Elspeet. Sindsdien is er veel gebeurd. Met deze handtekeningen is dorpsvereniging Elspeet opgeroepen een ledenvergadering te beleggen. De extra ledenvergadering werd goed bezocht, dat wil zeggen, had een opkomst als gebruikelijk van tientallen leden. Echter is het uiteindelijke besluit van dorpsvereniging Elspeet teleurstellend. Het bestuur heeft na lang wikken en wegen besloten geen stelling in te nemen omdat men vindt dat onvoldoende leden de vergadering bezocht hebben. Het bestuur van dorpsvereniging Elspeet lijkt hiermee besluiteloos geworden, de opkomst van leden loopt immers al jaren terug.

Ook zijn de ruim 700 handtekeningen onder de aandacht gebracht van wethouder Van der Maas. Gezien de moeilijkheid van de kwestie heeft de burgemeester Van de Weerd aangegeven het overleg hierover zelf ter hand te nemen. Een toezegging die de burgemeester niet is nagekomen. Er waren teveel hiaten in de besluitvorming. Zo had het college een besluit genomen over een monument wat achteraf geen monument genoemd mocht worden. Ook was het monument door verkoop van het onroerend goed juridisch eigendom geworden van de stichting Historisch Museum Elspeet. De stichting op haar beurt was deze sta in de weg liever kwijt dan rijk. Uiteindelijk heeft een oud medewerker van gemeente Nunspeet in opdracht van de burgemeester de standpunten van enkele betrokken partijen per mail verkend. Na bijna 200 dagen heeft burgemeester Van de Weerd het team Elspeet Historie meegedeeld dat is besloten dat het monument niet terug geplaatst wordt.

 

Het team Elspeet Historie betreurt deze beslissing. Het college van gemeente Nunspeet neemt hiermee een beslissing over een oorlogsmonument terwijl een groot deel van de bevolking hier niet achter staat. Dit terwijl de gemeenteraad zich hierover in het openbaar niet heeft uitgesproken. Bovendien wordt in gemeente Nunspeet op diverse niveau’s gesproken over de wenselijkheid van burgerparticipatie. In de praktijk blijkt men hier nog niet klaar voor te zijn.

Voor het team Elspeet Historie is de kwestie hiermee historie geworden. De afwikkeling van de zaak zal op de site gearchiveerd worden.

 

 

Comité tot behoud oorlogsmonument dorpskern Elspeet begint wachten beu te worden.

In de voorgaande update hebben we als comité aangegeven dat het nodig is gemeente Nunspeet aan de gemaakte afspraken te herinneren. Inmiddels is duidelijk dat burgemeester Van der Weerd een onderzoek laat uitvoeren naar de gewenste toekomst van het monument. Omdat gemeente Nunspeet initiatiefnemer is van de verplaatsing lijkt dit onderzoek een doekje voor het bloeden. Deze indruk wordt versterkt omdat het onderzoek wordt uitgevoerd door een oud medewerker van gemeente Nunspeet. Hoewel het comité twijfels heeft bij het onderzoek is besloten het een kans te geven en de lopende actie tot behoud van het monument in de dorpskern Elspeet op te schorten.

Het comité wacht niet alleen af. Zo heeft het comité de Stichting Historisch Museum Elspeet (SHME) aangeschreven. Op basis van gemeentelijke informatie en de koopovereenkomst van de voormalige brandweerkazerne blijkt SHME juridisch eigenaar te zijn. Een medewerker van gemeente Nunspeet verwoorde het als volgt: “De vraag over het eigendom van de gedenksteen is juridisch gezien simpel te beantwoorden. Het monument is bij de overdracht van de ondergrond aan de Stichting historisch museum Elspeet eigendom geworden van die stichting. Het monument is aan te merken als onroerend goed en het eigendomsrecht daarvan is gekoppeld aan het eigendomsrecht van de ondergrond”.

akte

Het bestuur van SHME was hiervan niet op de hoogte. Het bestuur heeft als volgt geantwoord:

“Wij zullen de eigendomskwestie op de eerstvolgende bestuursvergadering bespreken. Ik neem aan dat dit er toe zal leiden dat wij contact opnemen met de Gemeente en dat het bestuur op basis van de deze gedachtenwisseling een nader standpunt zal innemen”.

Het comité vindt zowel het gemeentelijk onderzoek als het standpunt SHME erg lang duren en heeft beide partijen hierop aangesproken. Op 10 oktober vergadert het comité om zich te beraden op een vervolg.

 

Comité tot behoud oorlogsmonument dorpskern Elspeet teleurgesteld

dorp nieuwFoto: gemoderniseerde dorpskern zonder oorlogsmonument.Op 7 mei 2018 heeft het comité een gesprek gehad met Burgemeester Van de Weerd en wethouder Van der Maas. Tijdens dit gesprek heeft het comité namens ruim 700 personen verzocht het oorlogsmonument in dorpskern Elspeet in ere te herstellen. Hierbij heeft burgemeester Van de Weerd toegezegd het gesprek met de betrokken partijen aan te gaan en de opbrengst hiervan voor het zomerreces terug te koppelen. Het comité heeft deze toezegging met een persbericht uitgezet richting de betrokken inwoners.

Nu het reces is ingegaan heeft het comité navraag gedaan naar de opbrengst van de gevoerde gesprekken. Na enig aandringen van het comité heeft burgemeester Van de Weerd per mail gereageerd: “dat is jullie interpretatie van ons gesprek. Een concrete tijdplanning is niet te geven, maar hangt af van de mate waarin partijen bereid zijn elkaar tegemoet te komen en een gezamenlijke oplossing te bedenken”.

Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat het juridisch eigendom van het oorlogsmonument door verkoop was overgegaan naar de stichting Historisch Museum Elspeet. Het is ontluisterend dat het oorlogsmonument onderdeel was van een verkooptransactie. Het betreft een geschenk van Oranjevereniging Elspeet aan de bevolking.

Het comité is teleurgesteld dat geen terugkoppeling wordt gegeven op het overeengekomen tijdstip. Door dit verzuim is niet helder welke partij of moeilijkheid terugplaatsing verhindert. Het comité is hierdoor niet in de gelegenheid mee te werken aan een oplossing. Het comité blijft dit volgen en zal u op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen.

 

Verzoek tot behoudt oorlogsmonument Dorpskern Elspeet ingediend

monumentburgemeester Van de Weerd en wethouder Van der Maas nemen de handtekeningen in ontvangst van Dirk de Bruin.Het college van burgemeester en  wethouders van Nunspeet heeft besloten het oorlogsmonument uit het centrum van Elspeet te verplaatsen naar de Algemene Begraafplaats te Elspeet. Veel inwoners ervaren dit als een verlies, zij zien het oorlogsmonument als een blijvende herinnering voor inwoners en toeristen aan de jaren 1940-1945. De gedachte is dat het oorlogsmonument in de dorpskern kan bijdragen aan het voortleven van de idealen van hen die vielen.
Inmiddels hebben ruim 700 personen hun handtekening gezet voor het behoud van het oorlogsmonument in de dorpskern van Elspeet. Dit is voldoende aanleiding voor burgemeester Van de Weerd en wethouder Van der Maas het verzoek tot behoud van het monument in ontvangst te nemen en hierover het gesprek aan te gaan. Op maandag 7 mei heeft het comité het college namens de ondertekenaars verzocht de besluitvorming te heroverwegen. De handtekeningen zijn daarbij overhandigd aan burgemeester Van de Weerd en wethouder Van der Maas. Omdat de handtekeningen digitaal werden overhandigd kon dit symbolisch met 1 A-viertje.
Burgemeester Van de Weerd heeft aangegeven dat het verzoek voldoende reden is om opnieuw te overleggen met de betrokken partijen en het actiecomité. De burgemeester heeft toegezegd dat voor de zomervakantie de opbrengst van het nieuw te voeren overleg bekend is.

Constructief overleg terugplaatsing oorlogsmonument dorpskern Elspeet.

dve1De voorzitter van Dorpsvereniging Elspeet neemt 730 handtekeningen in ontvangst van Dirk de Bruin.Dinsdagavond 15 mei 2018 was er een extra vergadering van Dorpsvereniging Elspeet. Deze was belegd om het terugplaatsen van het oorlogsmonument in de dorpskern van Elspeet te bespreken. De voorzitter heeft de rol van de dorpsvereniging in relatie tot het gemeentelijk handelen toegelicht. Aansluitend hebben het actiecomité en werkgroep Herdenken WO2 hun standpunten toegelicht. Hoewel de bewoordingen verschillen zijn er veel overeenkomsten. Voor alle partijen is gemeente Nunspeet de initiatiefnemer en planvormer, er was echter geen vertegenwoordiger van Nunspeet aanwezig om dit toe te lichten. Ook geeft men het plan niet vrij om in te zien. Het actiecomité heeft het bestuur van Dorpsvereniging Elspeet 730 handtekeningen overhandigd. Met deze handtekeningen wordt de dorpsvereniging opgeroepen zich maximaal in te spannen het oorlogsmonument in de dorpskern terug te plaatsen. De voorzitter vroeg argumenten om dit te onderbouwen. Een van de aanwezige leden verwoordde dit als volgt: “de zichtbare aanwezigheid van het monument in de dorpskern is voor mij een aanknopingspunt om het gesprek met de jeugd aan te gaan”. Een extra vergadering op verzoek van betrokken leden van Dorpsvereniging Elspeet is uniek. Het overhandigen van de handtekeningen vond dan ook plaats in aanwezigheid van de lokale pers.

Update 3: Oorlogsmonument Elspeet centrum

NIEUWS UPDATE

De handtekeningenactie van het team ElspeetHistorie komt op toeren. Inmiddels zijn ruim 500 handtekeningen binnen. Op basis van dit resultaat probeert het team ElspeetHistorie te overleggen met betrokken partijen. Hierbij wordt meer en meer duidelijk dat het monument door miscommunicatie is verplaatst.
Dorpsvereniging Elspeet is geen initiatiefnemer van de verplaatsing en zal dit in een extra ledenvergadering aan de leden toelichten. Voor het college van Burgemeester en Wethouders was de miscommunicatie rond het initiatief van de Dorpsvereniging juist de reden tot verplaatsing.
Nu deze reden is komen te vervallen kan ook de verplaatsing ongedaan gemaakt worden. Om dit standpunt helder te maken wil het team ElspeetHistorie de eerste 500 handtekeningen deze week formeel aan het college overhandigen. Daarnaast is inmiddels een afspraak gemaakt met het college van Burgemeester en Wethouders de terugplaatsing te bespreken. Helaas blijkt daarvoor vanuit het college pas op 7 mei een afspraak gemaakt te kunnen worden.
Vindt jij ook dat het monument in het centrum van Elspeet hoort? Stuur/mail/breng dan het ondertekende formulier naar het team ElspeetHistorie. Een foto ervan volstaat ook. Zie: https://www.elspeethistorie.nl of mail info@elspeethistorie.nl

Update 2: Oorlogsmonument Elspeet centrum

oorlogsmonument resDe handtekeningenactie voor het behoud van het oorlogsmonument in het dorp verloopt goed en krijgt steeds meer bekendheid.
Inmiddels zijn er ruim 250 handtekeningen binnen. Een nieuwe vergadering van Dorpsvereniging Elspeet is toegezegd. Tevens zal de Dorpsvereniging zeer binnenkort een nadere toelichting geven op haar website.
Het college van Burgemeester & Wethouders is geïnformeerd over het verloop en we hebben vragen gesteld.

Ondanks dat we hebben verzocht  de verplaatsing te staken, wordt de verplaatsing van het monument uitgevoerd. Vrijdag 13 april is het oorlogsmonument geplaatst op de Algemene Begraafplaats Elspeet.

Vind jij ook dat het monument in het centrum van Elspeet hoort? Stuur/mail/breng dan het ondertekende formulier https://www.elspeethistorie.nl/images/pdf/Oorlogsmonument.pdf naar het actiecomite Elspeethistorie.nl Je kan het ingevulde formulier mailen naar info@elspeethistorie.nl

 

 

De tweede wereldoorlog dreigt vergeten te worden

 UPDATE    UPDATE    UPDATE

Op 4 april heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen gemeente Nunspeet, Dorpsvereniging Elspeet, Oranje vereniging Elspeet en werkgroep herdenken WO2. De betrokken wethouder heeft aansluitend laten weten dat het monument verplaatst gaat worden naar de Algemene Begraafplaats Elspeet. De genoemde partijen ondersteunen dit initiatief.

Als betrokken inwoners begrijpen wij dit standpunt niet. Het monument in het centrum van Elspeet vervulde tot voor enkele jaren immers een centrale rol in de dodenherdenking. Net als in andere plaatsen gebruikelijk is. Denk aan de monumenten in de centra van Garderen, Hulshorst en Uddel. Denk ook aan de rondgang door Nunspeet die eindigt op de begraafplaats. Wat is de reden dat men dit in Elspeet beeïndigd en de hiervoor geplaatste monumenten verwijderd?

Ook als betrokken leden van Dorpsvereniging Elspeet begrijpen wij dit niet. Tijdens de recente ledenvergadering van Dorpsvereniging Elspeet op  26 maart 2018 heeft het bestuur op dit punt een standpunt ingenomen. Daarbij werd expliciet uitgesproken dat het bestuur zich hard zou maken voor behoudt van het monument in het centrum van Elspeet. Dit tot tevredenheid van de aanwezige leden.

Het bestuur van Dorpsvereniging Elspeet neemt binnen 2 weken na de ledenvergadering een ander standpunt in. En dat juist in haar rol als vertegenwoordiger van de inwoners van ons dorp Elspeet terwijl op de ledenvergadering anders is besloten.

Om deze reden willen wij het bestuur van Dorpsvereniging Elspeet verzoeken een nieuwe ledenvergadering te beleggen. Conform de statuten van de Dorpsvereniging is dit mogelijk door 15 handtekeningen in te dienen. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden. De handtekeningen actie word voortgezet. U kunt meetekenen door de bijlage in te vullen en ondertekend (met handtekening) terug te sturen naar info@elspeethistorie.nl 

Alvast dank voor uw medewerking!

Als ElspeetHistorie vinden wij het belangrijk dat er kleur bekend (de kleur van de waarheid) wordt. Lees meer

 


5 5 2014Elspeet bezit een oorlogsmonument op een prachtige centrale plaats. Gemeente Nunspeet wil dit monument verplaatsen naar de Algemene Begraafplaats. Dit omdat het monument geen functie meer heeft bij de dodenherdenking (?). Betrokken inwoners vinden dat de centrale plaats behouden moet blijven. Zij vinden zichtbaarheid van het monument belangrijk om de herinnering levend te houden.

Bovendien staat het monument op een plaats met een rijke historie. Het staat op de plaats waar de SS in de oorlog een boom ter herinnering aan koningin Juliana heeft omgehaald. Nu staat er een boom die geplant is  ter herinnering aan de 50e verjaardag van koningin Beatrix in 1988.

 

 

Nunspeet Vooruit 10 mei 199Bron: Nunspeet Vooruit 10 mei 1995 - StreekarchivariaatHet monument is in 1995 geschonken aan de bevolking onder leiding van de Oranje vereniging. De indruk werd gewekt dat het verplaatsen van het monument een initiatief was van de dorpsvereniging als vertegenwoordiger van de bevolking. Dit blijkt niet het geval te zijn. Zo blijkt uit de diverse rectificaties die geplaatst zijn in de media. Waarom het monument dan toch verplaatst zou moeten worden roept vraagtekens op.

Vele dorpsbewoners willen het monument op de huidige locatie te behouden. Het monument staat op een centrale plek en kan zo het toerisme ondersteunen. Helemaal zou het prachtig zijn als het monument in de avonduren verlicht kan worden en kan het gaan dienen als luistersteen. Hiermee is het monument tevens een aanvulling op het Elspeets Historisch Museum.

Ondanks overleg lijkt het college van Burgemeester en Wethouders voornemens de verplaatsing door te zetten. Op 19 maart (rectificatie: 19 maart is verplaatst naar 4 april) is er een vervolg overleg. Laten we onze historie niet verplaatsen uit ons dorp, maar samen de handen in een slaan voor het behoud van ervan.

 2011b   2011a   16 april 2005b

Het monument is in 2005 onder leiding van de Oranjevereniging op een sokkel geplaatst, om zo de zichtbaarheid te vergroten.

Symboliek: Op de steen, het oorlogsmonument staan twee vredesduiven afgebeeld.
De vredesduif is een internationaal symbool van Vrede. Het is een duif met een olijftakje in zijn snavel. Het gebruik van de duif als symbool is geïnspireerd door het Bijbelverhaal over Noach. Het verwijst naar de vogel die door Noach werd losgelaten. De duif kwam na een zoektocht teruggevlogen met een olijftakje in de snavel. Dat betekende dat de aarde na de zondvloed weer was drooggevallen. 

 

A World waiting to be explored