• spoekenboompje.jpg
  • schapendrift.jpg
  • passiebloem.jpg
  • elspeetleger.jpg
  • elspeet01.jpg
  • elspeet-busstation.jpg
  • dezwaan.jpg
  • centrum.jpg

ElspeetHistorie verzoekt tot herbegrafenis grafresten.

Inmiddels zijn de opgravingen bij dorpskerk Elspeet diverse weken beƫindigd. De aanwezige graven zijn geruimd waarbij uitsluitend de grote beenderen en archeologisch interessante zaken verzameld zijn. Interessante grafresten zijn ingenomen voor nader provinciaal onderzoek, de archeologisch niet interessante grafresten zijn opgeslagen in een container op het terrein. Voor beide zaken heeft Elspeet Historie aandacht gevraagd bij het college van B&W Nunspeet.

De archeologisch interessante beenderen worden overgebracht naar het provinciaal depot waar deze verder worden onderzocht. Na onderzoek worden de beenderen vernietigd, tenzij een verzoek wordt/is ingediend de beenderen retour te zenden om deze te kunnen herbegraven. Het team Elspeet Historie vindt het een morele verplichting dat de beenderen herbegraven worden. Dit is ook van toepassing op de beenderen die opgeslagen zijn op in de container op het terrein. Door gemeente Nunspeet is bij herhaling aangegeven dat hiermee met respect wordt omgegaan. Elspeet Historie is van mening dat op korte termijn herbegraven hieraan invulling geeft.

Het team Elspeet Historie heeft aandacht gevraagd voor beide zaken bij het college van B&W Nunspeet. Daarnaast voelt Elspeet Historie noodzaak hiervoor in het openbaar aandacht te vragen. Bij de uitbreiding van de dorpskerk in Nunspeet heeft herbegrafenis plaatsgevonden na ruim een half jaar. De beenderen hebben opgeslagen gestaan en zijn na herhaald aandringen herbegraven op de begraafplaats te Nunspeet. Dit vanwege een verschil van mening over het betalen van grafrechten. Omdat gemeente Nunspeet veel geld bespaard heeft door het ruimen van de graven is dit argument rond dorpskerk Elspeet niet steekhoudend. De werkzaamheden zijn zover gevorderd dat er een informatiedag gehouden kon worden. Er zijn geen bekende argumenten om het herbegraven van de beenderen uit te stellen.

nb november2018

 

 

 

A World waiting to be explored